Verkeer Dorpstraat Molenstraat

(door Michael van Egeraat)

Als vervolg op de reactie vanuit Ulvenhout op de enquête die begin 2020 is uitgevoerd via PlanBreda, heeft de Dorpsraad contact opgenomen met de afdeling Verkeer van de Gemeente Breda.

Daar zijn 2 afspraken uit voort gekomen:

  1. Het plaatsen van een Smiley-bord ter hoogte van het vaste telpunt in de Molenstaat. Dit Smiley-bord attendeert de autobestuurder op de gereden snelheid en zal in het voorjaar van 2021 gedurende een aantal weken operationeel zijn.
  2. Een wandeling met de afdeling verkeer door de Dorpstraat om kennis te nemen van de situatie ter plaatse.

Op 21 augustus hebben 2 vertegenwoordigers van de gemeente Breda samen met 2 bewoners van een woning aan de Dorpstraat en Michael van Egeraat van de Dorpsraad van ‘rotonde tot rotonde’ de Dorpstraat ‘beleefd’.

Uit deze ontmoeting is naar voren gekomen dat :

  • De Dorpstraat (en ook de Molenstraat) een ‘grijze weg’ is omdat het niet direct voldoet aan een kwalificatie of richtlijn als het gaat om wegcategorisering;
  • Voor significante wijzigingen kunnen er vanuit de gemeente 2 hoofd aanleidingen zijn om een weg flink aan te pakken:
    • het riool/wegdek moet vernieuwd worden of
    • omwille van de verkeersveiligheid.

Vanuit beide oogpunten bezien zal de Dorpstraat niet snel worden aangepast;

Invalshoeken die niet verder besproken zijn o.a. de mobiliteitsvisie, de relatie met omgevingsvisie (‘stad in het groen’), duurzaamheid, en ideeën om van het Ulvenhoutse centrum gewoon veel meer maken dan wat het nu is. En dat is zeker ook interessant voor de stad Breda.

Het bovenstaande is besproken in de vergadering van de Dorpsraad op 1 oktober jl.  In een eerder gesprek van Jean Nijssen (voorzitter van de Dorpsraad) met wethouders de Beer en Adank hebben beide wethouders aangegeven positief te staan tegenover een andere inrichting van de Dorpstraat en de omgeving. Op basis van het bovenstaande zal de dorpsraad nog eens contact zoeken met de wethouders om de ‘aanvliegroute’ met hen te bespreken. We houden jullie op de hoogte.